Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Podinspektor ds. finansowo-księgowych

śląskie, Kamienica polska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33661698
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Konopnickiej
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Kamienica Polska

SzczegółyOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza nabór na wolne stanowisko
I. Nazwa stanowiska pracy:
Podinspektor ds. finansowo-księgowych
II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 2-letnią praktykę pracy zawodowej w księgowości.
III. Wymagania dodatkowe:
umiejętność obsługi programów komputerowych;
doskonała znajomość zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie,
dyspozycyjność, dokładność i samodzielność,
duże umiejętności analityczne i interpersonalne,
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
księgowanie faktur (kosztów i wydatków),
prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
prowadzenie ewidencji wartości niematerialno - prawnych,
kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych,
merytoryczna i finansowa kontrola raportów kasowych,
sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Statystycznego w zakresie ewidencji i umorzenia środków trwałych,
sporządzanie miesięcznych , kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych jednostki Urzędu Gminy,
przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
V. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w wymiarze przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
VI. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 6,45 %.
VII. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny + CV,
kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach,
kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
kopia dowodu osobistego
VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Oferty należy składać w terminie do dnia 12 lipca 2017 roku, do godziny 12.00
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Kamienica Polska z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektor ds. finansowych"
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, określone w ofercie o naborze będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Kamienica Polska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1181 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202)."
Miejsce złożenia dokumentów: siedziba Urzędu Gminy, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
IX. Informacje dodatkowe:
Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwrócone lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby
Kamienica Polska, 26 czerwca 2017 roku
33661698
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne