Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska...

śląskie, Koniecpol

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152703
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu w wymiarze cały etat.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2015 r. poz.618 ze zm. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Dz. U. z 2012r. poz. 182.
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa
ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
2. Stanowisko objęte konkursem:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu w wymiarze cały etat.
3. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wykształcenie wyższe;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
f) kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dn.17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. z 2013r., poz.168;
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
a) ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia;
b) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych;
c) wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków
finansowych w tym z dotacji Unii Europejskiej;
d) predyspozycje menadżerskie i organizatorskie;
e) kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- CV wraz z kwestionariuszem osobowym;
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych
kwalifikacjach/kursach/szkoleniach;
- kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy/doświadczenie;
- oświadczenia: o braku przeciwwskazań na zajmowanie danego stanowiska pracy, o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane (pod rygorem odrzucenia oferty) oraz opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.
7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.07.2017 r., do godz. 11:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) na adres: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
"Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu"
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego SP ZOZ:
Informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego SP ZOZ będą udostępniane kandydatom do wglądu w SP ZOZ w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2, nr telefonu (34) 3551420 po wcześniejszym umówieniu.
9. Informacja o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Koniecpol, oraz w siedzibie podmiotu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458, ze zm.
10. Warunki pracy:
Praca jednozmianowa, w pozycji siedzącej, narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
11. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - 21.07.2017 r

(-) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne