Ogłoszenie

Komunikat.

podkarpackie, Łańcut

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33663013
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-100 Łańcut
Ulica
Mickiewicza 2

SzczegółySTAROSTA ŁAŃCUCKI Łańcut dnia 26-06-2017 r.
GN.661.23.2016
INFORMACJA
O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO
MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Na podstawie art. 24a, pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j.) STAROSTA ŁAŃCUCKI informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów ewidencyjnych:
Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie.
Położonych w gminie Czarna, powiat łańcucki, województwo podkarpackie
Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 24 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie ul. Mickiewicza 2, budynek A w godzinach
od 700 do 1500.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, które zostaną odnotowane w protokole.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym obwieszczeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo-kartograficznego i ujawniania nowych danych w ewidencji gruntów
i budynków.
Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łańcucie, tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Urzędu Gminy w Czarnej, poszczególnych sołectw na okres
14 dni, oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.
Starosta Łańcucki
Adam Krzysztoń
33663013
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne