Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Gornośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33661871
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-037 Katowice
Ulica
Ligonia
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO

SzczegółyZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
I. Wymagania wobec kandydata przystępującego do konkursu:
Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
1. Wymagane kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury,
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
4) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
5) umiejętność tworzenia programów działalności muzealnej ze szczególnym uwzględnieniem muzeów
na wolnym powietrzu.
2. Inne wymagania:
1) stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji kierowniczej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych,
3) niekaralność,
4) doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
5) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.
II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek do konkursu (list motywacyjny) z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie".
2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl).
3. Życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego.
4. Pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa funkcjonowania Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" uwzględniająca warunki organizacyjno-finansowe instytucji oraz rozwój działalności na terenach dotychczas niezagospodarowanych na okres co najmniej 3 lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza).
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.).
6. Kopie dokumentów potwierdzających 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów w sektorze kultury, kierując zespołem (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zaświadczenie o aktualnym wpisie
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.).
7. Oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl):
1) że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,
2) że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168
z późn. zm.),
3) że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie",
4) że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) że stan zdrowia kandydata umożliwia pełnienie funkcji kierowniczej.
8. Adres do korespondencji elektronicznej.
III. Sposób i termin złożenia dokumentów:
1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem.
3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
4. Kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii.
5. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).
6. W przypadku wyboru na stanowisko przedłożona przez kandydata koncepcja - w formie programu działania - będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie".
7. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM "GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE" NIE OTWIERAĆ" należy przesyłać
na adres: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). Oferty przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
2. Kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" w siedzibie instytucji: ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów,
tel. 32 241 07 18 - od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500 oraz w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice (pok. 308), tel. 32 77 40 213
- od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.
3. Postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb pracy tej komisji.
4. Rozpatrzenie wniosków przez komisję konkursową przewidywane jest w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków.
5. Lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie zostanie opublikowana
na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl. O miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata
we wniosku.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl.
7. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku.
8. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.
9. Złożenie dokumentów, o których mowa w Dziale III oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego ogłoszenia.
33661871
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne