Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Augustowa

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33664443
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Augustowa
na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie,
1)przy ul.Miłej,
oznaczonej Nr geodez. 2195/3 o pow. 419 m kw,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00013317/5
Cena wywoławcza 86 088, 00 zł + 23%VAT
Wadium 16 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2)przy ul.Arnikowej,
oznaczonej Nr geodez. 4074/5 o pow. 1198 m kw,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00002296/1
Cena wywoławcza 111 725, 00 zł + 23%VAT
Wadium 20 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe
W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.
Nieruchomość znaczona nr geodez. 2195/3 o pow. 419 m kw położona przy ul. Miłej znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Augustowa, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach znak KL.WKZ/534/96/d/80 z dnia 13 listopada 1980r. pod Nr 96.
Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 17 sierpnia 2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości a w odniesieniu
do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu www.urzad.augustow.pli w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.augustow.pl
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
33664443
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne