Ogłoszenie

Obwieszczenie

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33664891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Domagalskiego 7

SzczegółyBA.6740.378.2017
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.11a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2031 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z późn. zm.) zawiadamia się, że
STAROSTA RADOMSKI
wydał decyzję nr 1301.2017 z dnia 28.06.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej - bez przejazdu (ślepa) w miejscowości Kłonowiec Koracz obręb 0014 Kłonowiec Koracz na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości L=452.00 mb.
W decyzji zatwierdzono projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Zatwierdzony podział nieruchomości przedstawia poniższy wykaz działek ewidencyjnych.
Wykaz działek pod realizację w/w inwestycji powstałych w wyniku podziałów:
obręb 0014 Kłonowiec Koracz gm. Skaryszew
działki nr: 91/3, 90/4, 83/1, 82/5, 81/1, 80/1, 80/2, 317/3, 78/1, 77/1, 129/1, 128/1, 126/1, 125/5, 124/1, 123/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/1 , 118/1, 117/3, 116/3, 115/3.
Wykaz działek przeznaczonych pod w/w inwestycję drogową, bez potrzeby podziałów do przejęcia na rzecz Gminy Skaryszew:
obręb 0014 Kłonowiec Koracz gm. Skaryszew
działka nr 127 - przeznaczona pod inwestycję drogową jw. do przejęcia w całości na rzecz Gminy Skaryszew, bez potrzeby podziałów.
działka nr 130 - stanowi istniejący pas drogowy w/w drogi gminnej, bez potrzeby podziałów,
działka nr 97 - zajęta pod pas drogi gminnej nr 351004W - włączenie w/w drogi gminnej, bez potrzeby podziałów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym, Radom ul. Władysława Domagalskiego 7.
Od decyzji Starosty Radomskiego nr 1301.2017 przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (odwołania składa się w kancelarii, pok. 021, Starostwa Powiatowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Władysława Domagalskiego 7).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
33664891
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne