Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie kwoty do depozytu sądowego.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665659
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15 a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI POŁUDNIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny wydał w dniu 18 maja 2017 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 355/17 postanowienie, w którym zezwolił Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 291.657,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 00/100) złotych, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143409_5.0004 - Ciemne, gmina Radzymin, powiat wołomiński, oznaczonej jako działka o nr. ewid. 94 o pow. 0,0600 ha, przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd" w km 6+450,26 - 13+690,73", z zastrzeżeniem, że odszkodowanie określone w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1099/2017 z dnia 8 marca 2017 roku należy wypłacić osobie, która wykaże się tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości przed dniem, w którym decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku stała się ostateczna, i w związku z tym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu do stawienia się w Sądzie i wykazania swych praw do odbioru depozytu.
33665659
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne