Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665048
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-101 Olsztyn
Ulica
Plac Jana Pawłą II 1

SzczegółyPREZYDENT OLSZTYNA
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3

Okres zatrudnienia - 3 lata
1. Niezbędne wymagania kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) dobry stan zdrowia;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wykształcenie wyższe magisterskie;
7) co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy;
8) udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych do spraw działalności kulturalnej w instytucjach kultury, urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;
9) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie;
10) doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, realizacji projektów artystycznych;
11) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, w szczególności ośrodków, domów, centrów kultury tj.:
a) organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
b) samorządu gminnego,
c) finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,
d) zamówień publicznych,
e) prawa pracy;
12) znajomość zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej na działalność kulturalną.
2. Wymagania dodatkowe kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie:
1) ukończone kursy lub szkolenia z zakresu dziedzin kulturalnych, zarządzania, ekonomii, pozyskiwania środków unijnych;
2) znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie dobrym;
3) współpraca z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi;
4) umiejętności prowadzenia negocjacji.
3. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem;
2) życiorys zawodowy - zawierający adres i telefon kontaktowy;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, doświadczenie i staż pracy (np. dyplom, świadectwa pracy);
4) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego;
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata (kandydatki), że nie był (nie była) skazany (skazana) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) autorska koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (programowa, organizacyjna i finansowa), uwzględniająca możliwości finansowe instytucji i środki zewnętrzne. Koncepcja powinna być podpisana przez autora, a każda ze stron koncepcji parafowana przez niego;
10) dokument potwierdzający prowadzenie lub organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "konkurs na dyrektora MOK" w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 130, w terminie do 08.08.2017 roku.
Przewidywany termin zakończenia konkursu do dnia 30.09.2017 roku.
O zakwalifikowaniu do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Z dokumentami dotyczącymi organizacyjno-finansowych warunków działalności Miejskiego Ośrodka Kultury można zapoznać się w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II Nr 1, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna.
Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz
33665048
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne