Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Poiwatu Chełmskiego

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666484
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT CHEŁMSKI

SzczegółyINFORMACJA
o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu
korzystania z nieruchomości
Zgodnie z art. 124 ust. 1 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm.) Starosta Chełmski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka:
? nr 1178 położona w obrębie Dorohusk-Osada, gmina Dorohusk.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli bądź ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Chełmie (22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, pok. 161, tel. 82 562-75-23).
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowych nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego.
33666484
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne