Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667915
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 1549/16 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 44.726,09 zł (czterdzieści cztery złote siedemset dwadzieścia sześć złotych 09/100), w tym:
- kwoty 2.439,61 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 61/100) za udział wynoszący 12/256 części w prawie własności działki należnej Józefowi Rączy
- kwoty 9.758,41 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) za udział wynoszący 48/256 części w prawie własności działki należnej Janowi Rączy
- kwoty 9.758,41 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) za udział wynoszący 48/256 części w prawie własności działki należnej Edwardowi Rączy
- kwoty 9.758,41 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 41/100) za udział wynoszący 48/256 części w prawie własności działki należnej Marianowi Rączy
- kwoty 13.011,25 zł (trzynaście tysięcy jedenaście złotych 25/100) za udział wynoszący 64/256 części w prawie własności działki należnej Bronisławie Rączy
tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 1285/12 o powierzchni 0,0123 ha oraz 1285/14 o powierzchni 0,0200 ha położonych w Rzeszowie Obr. 215 Rzeszów - Przybyszówka, ustalonego zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 września 2016 roku, znak BGM-VI.435.34.2016.JM, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Gminę Miasto Rzeszów prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33667915
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne