Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667928
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 1626/16 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.190,00 zł (dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Skarbu Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 2621/1, o powierzchni 0,0345 ha, położonej w miejscowości Sokołów Małopolski, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 października 2015 roku, znak N-III.7570.1.626.1.2015, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawo własności do działki.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33667928
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne