Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiero o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie, Dopiero

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667921
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-070 Dopiero
Ulica
Leśna

SzczegółyDopiewo, dnia 13 lipca 2017r.
RPPiOŚ.6721.01/07.2016
RPPIOŚ.6722.15/17.2016
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOPIEWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/288/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwały Nr XVII/240/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 marca 2016r., Uchwały Nr XXI/294/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz Uchwały Nr XXIII/315/16 z dnia 24 października 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Leśnej i Pocztowej, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Poznańskiej i Cisowej, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:
o godz. 8.30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gmina Dopiewo,
o godz. 10.00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Leśnej i Pocztowej, gmina Dopiewo,
o godz. 11.30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Poznańskiej i Cisowej, gmina Dopiewo
o godz. 13.00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Dopiewo.
33667921
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne