Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiero o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wielkopolskie, Dopiewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667927
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-070 Dopiewo
Ulica
Lesna

SzczegółyDopiewo, dnia 13 lipca 2017r.
RPPiOŚ.6721.3/5/8/12.2016
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOPIEWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/230/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwały Nr XVII/238/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 marca 2016r., Uchwały Nr XVII/241/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 marca 2016 r. oraz Uchwały Nr XVIII/259/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Pięknej, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Sadowej i Gruszowej, gmina Dopiewo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
03 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:
o godz. 9:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Pięknej, gmina Dopiewo,
o godz. 10:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej, gmina Dopiewo,
o godz. 11:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Sadowej i Gruszowej, gmina Dopiewo,
o godz. 12:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Dopiewo.
33667927
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne