Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitlalizacji dla Gminy Komorniki

wielkopolskie, Komorniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668580
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-052 Komorniki
Ulica
Stawna

SzczegółyPL.6701.1.2016
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Komorniki
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Komorniki
Na podstawie oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 466 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Komornikach Uchwały Nr XXXVIII/374/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Komorniki będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXXV/356/2017 Rady Gminy w Komorniki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na najbardziej zdegradowanym obszarze gminy, tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Zaplanowane w programie projekty będą służyły pobudzeniu aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji, przywróceniu estetyki i ładu przestrzennego, zachowaniu dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz poprawie jakości życia mieszkańców.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.
Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych i terminie ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.komorniki.pl/w zakładce "Ogłoszenia o przetargach i komunikaty" "Komunikaty", na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.komorniki.pl w zakładce "Rewitalizacja".
Z poważaniem:
33668580
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne