Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152846
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE
Przed Sądem Okręgowym w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy toczy się postępowanie
w sprawie o sygn. II Ca 869/17 z wniosku Ines Krass przy uczestnictwie Pauline Nethery, Haliny Rumpler, Vicki Christie Londish, Anity Antoniny Moss-Korn, Yvonne Helen Korn, Skarbu Państwa
- Prezydenta Miasta Krakowa, Dominika Galasa o stwierdzenie nabycia spadku po Simonie Preiss i Sabinie Preiss, na skutek apelacji uczestnika Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa
od postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt I Ns 1002/11/P. W zaskarżonym postanowieniu stwierdzono, iż spadek po Simonie Preiss (synu Chaima /Chajima/ i Feige /Franciszki/ z d. Liebeskind), urodzonym w dniu 10.04.1915 r. w Krakowie, zmarłym w dniu 31.12.1943 r. w Krakowie, ostatnio stale tam zamieszkałym, nabyli na podstawie ustawy: stryj Ignacy / Mojżesz Izaak/ Preiss /John Price/
(s. Hirscha /Hirsh/ i Paji /Payah/ z d. Korn) i ciotka Rachela Korn z d. Preiss (c. Hirscha /Hirsh/
i Paji /Payah/ z d. Korn) po 1/2 części każde, zaś spadek po Sabinie Preiss (c. Chaima /Chajima/
i Feige /Franciszki/ z d. Liebeskind), urodzonej w dniu 3.04.1917 r. w Krakowie, zmarłej w dniu 31.12.1943 r. w Krakowie, ostatnio stale tam zamieszkałej, nabyły te same osoby.
W skład spadków wchodzi udział w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Parkowej 2 i 4, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00003585/0.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, w szczególności spadkobierców rodziców Franciszki (Feige) Preiss z domu Liebskind urodzonej 20.02.1890 r. w Krakowie
i zmarłej 4.06.1942 r. - Simona Liebskinda i Hendli z domu Rosenberg, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu w którym toczy się postępowanie, i udowodniły swoje prawo do spadku po Simonie Preiss i Sabinie Preiss,
gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne