Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice-Biskupice-Brąchnowo-Pigża-Leszcz "

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33676894
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6

Szczegóły..................................................................................................................
OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 02 sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1257)
zawiadamiam
że dnia 01 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.5.68.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100386C w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice - Biskupice - Brąchnowo - Pigża - Leszcz" w obrębie 0006 Pigża, gm. Łubianka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Informuję, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) i z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi tj. Urzędzie Gminy Łubianka i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
..................................................................................................................
33676894
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne