Ogłoszenie

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

zachodniopomorskie, Świnoujście

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677638
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-600 Świnoujście
Ulica
Kołłątaja 4
Osoba kontaktowa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

SzczegółyPostępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu , z siedzibą w Świnoujściu
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4 , 72-600 Świnoujście (zwana dalej Spółką), ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.
I. Opis stanowiska i wymagań:
Kandydaci na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych powinni posiadać:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne ( tytuł magistra) ,
b) co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym,
c) dobra znajomość prawa rachunkowego i podatkowego.
Dla Kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych dodatkowym atutem będzie:
d) znajomość przepisów z sektora ochrony środowiska (w szczególności: Prawo wodne , Prawo Ochrony Środowiska )
e) znajomość języków obcych (szczególnie pożądany język niemiecki , angielski ).
II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji:
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki , w sekretariacie.
2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych ", do dnia 18.08.2017r. do godz. 12:00.
3. W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny i życiorys zawodowy (z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających:
- ukończenie studiów wyższych,
- kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska,
- dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które kandydat uważa za istotne.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów.
c) oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-braku prowadzenia postępowania przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne,
-zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).
5. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a złożone dokumenty im zwrócone.
6. Wybrani przez Zarząd Spółki, na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydaci, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której, zostaną poinformowani (e-mailem lub telefonicznie).
7. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.
8. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia pozostaną w siedzibie Spółki .
Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela Dyrektor Naczelny mgr. inż. Małgorzata Bogdał, tel : 91/321-42-86, mail: mbogdal@zwik.fn.pllub zwik@zwik.fn.pl
Ogłoszenie umieszczono na stronie : http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3518&bip_id=22922
http://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/11742
33677638
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne