Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33676090
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa, pod sygnaturą akt I Ns 156/17/S wydano postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.352,00 zł tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 546/8 o pow. 0,0076 ha, obr. 33, jedn. ewid. Nowa Huta, o nieuregulowanym stanie prawnym, której prawo własności z dniem 30 lipca 2015 roku przeszło na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 7/2014 znak: WI-IX.7820.1.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2...".
Uprawnionymi do odbioru depozytu są podmioty, które wykażą, że na dzień 30 lipca 2015 roku przysługiwało im prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.
Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
33676090
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne