Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych "

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Zielony Rynek 11/13

SzczegółyUA.AB.6740.462.2017
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
Zgodnie z art. 11c oraz 11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi, Prezydenta Miasta Włocławek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych", na terenie dz. nr 8/1, 9/16, 9/10, 9/4*, 11/1* obręb Włocławek KM 104; dz. nr 15 obręb Włocławek KM 89; dz. nr 98, 56/1, 75*, 96/3, 97/4 obręb Włocławek KM 90; dz. nr 5/5*, 34/1*, 35/1*, 39* obręb Włocławek KM 91; dz. nr 26 obręb Włocławek KM 92; dz. nr 41/6, 5/1, 6*, 7*, 13*, 14/1*, 14/2*, 15*, 20*, 21*, 24*, 25/1*, 25/2*, 29*, 31/1*, 31/2, 34, 35, 39, 18/12, 18/29, 41/2 obręb Włocławek KM 94; dz. nr 1/5, 1/8 obręb Włocławek KM 95 we Włocławku.
* - działki podlegające podziałowi
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Miasta Włocławek - Wydział Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tekst jednolity) obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Michalak
Kierownik Referatu Administracji Budowlanej
Wydziału Urbanistyki i Architektury
33677893
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne