Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33678213
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
OGŁASZA
KONKURS OFERT
.
1. Przedmiotem konkursu ofert jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań w technice USG
z zakresu diagnostyki układu mięśniowo-stawowego w Pracowni Ultrasonograficznej Zakładu Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 9 sierpnia 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 23 sierpnia 2017 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala,
ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 23 sierpnia 2017 roku o godz. 12:30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 roku o godz. 12:45
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
33678213
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne