Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33679380
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. INs 534/15 z wniosku Województwa Podkarpackiego - Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Zezwala wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 297 zł (osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) należnej z tytułu odszkodowania za udział w 1/3 części w nieruchomości, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 1661/2 o powierzchni 0,1011 ha położonej w miejscowości Rudna Wielka, ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak N.III.7570.1.330.1.2014 z dnia 11 lutego 2015 roku z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - spadkobiercom po zmarłym Kazimierzu Kocie s. Franciszka i Stefanii, którzy przedłożą prawomocny dokument potwierdzający prawo do spadku.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33679380
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne