Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33679392
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. INs 1109/15 z wniosku Województwa Podkarpackiego - Skarbu Państwa - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Zezwala wnioskodawcy Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25 924 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Województwa Podkarpackiego, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1073/1 o pow. 0,25 ha położonej w miejscowości Gliny Małe, ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG.XIV.7570.1.631.2013 z dnia 2 czerwca 2015 roku z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie lub osobom, które wykażą, iż na dzień 14 września 2012 roku przysługiwało im prawo własności działki nr 1073/1 położonej w obr. Gliny Małe.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33679392
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne