Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo
-kartograficznego etapu II i III modernizacji ewidencji gruntów
i budynków

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152977
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
etapu II i III modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Starosta Sieradzki zawiadamia, że
w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1, budynek A, pokój nr 1 (wejście od szczytu
- drugi budynek od ulicy) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego etapu II i III modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych działek zabudowanych położonych na terenie miasta Sieradza dla obrębów ewidencyjnych:

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

w terminie 11.09.2017 r. - 29.09.2017 r. (w dni robocze) w godzinach od 10°° do 14°°.

Dokumentacja tego projektu składająca się z:
· rejestru gruntów,
· rejestru budynków,
· rejestru lokali,
· kartotek budynków,
· kartotek lokali,
· mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie
z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu tożsamości oraz dokumentów potwierdzających prawo do nieruchomości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

STAROSTA
Mariusz Bądzior

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne