Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
MIEDZIANA GÓRA

świętokrzyskie, Miedziana Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153023
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miedziana Góra Uchwały Nr XXVIII/260/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.
Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia,
o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb
z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego zmianą planu.
Zmiana planu ma na celu doprowadzenie do zgodności ze stanem rzeczywistym przebiegów
w planie rowów melioracyjnych oraz linii energetycznych średniego napięcia wraz ze strefami technicznymi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miedziana Góra, 26-085 Miedziana Góra
w terminie do 22 września 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra, wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany planu na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra,
ul. Urzędnicza 18,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra,
ul. Urzędnicza 18,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@miedziana-gora.pl
w terminie do dnia 22 września 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi
i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Miedziana Góra.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne