Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
MIEDZIANA GÓRA

świętokrzyskie, Miedziana Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153024
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r.
poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXXIII/287/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września 2017 r. do 28 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
8 września 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra na adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
· opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
· opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
· za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
· projekcie zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra,
· prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko,
w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra,
ul. Urzędnicza 18,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra,
ul. Urzędnicza 18,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@miedziana-gora.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedziana Góra.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne