Ogłoszenie

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33687882
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O W GRAJEWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie
ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości, znajdującej się w Grajewie, gmina Grajewo, województwo podlaskie, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.
Nieruchomość położona w Grajewie na os. 1000-lecia, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1816/22 o powierzchni 0,0302 ha, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie księgę wieczystą LM1G/00038185/0 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, zabudowana budynkiem - pozostałe budynki niemieszkalne o pow. zabudowy 199,00 m2.
Rozkład pomieszczeń:
Piwnica - pomieszczenia gospodarcze o powierzchni ok. 27 m2 i wysokości 2,38 m.
Parter - pomieszczenia po węźle ciepłowniczym z obniżoną posadzką w stosunku do poziomu parteru, o wysokości 5,60 m, część socjalna składająca się z dwóch pomieszczeń, łazienki
i WC o pow. 32,88 m2 oraz pomieszczenie garażowe o pow. 21,36 m2.
Cena wywoławcza - 75.000,00 zł
Wadium - 15.000,00 zł
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.
Informacje o warunkach przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie przy ul. Targowej 2 - świetlica o godz. 10.00 w dniu 21 września 2017 r.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
- w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 20 września 2017 r. na konto
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie nr 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322 Bank PEKAO S.A. (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie).
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Informacje dodatkowe.
a) Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie nr 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
b) Powyższa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób korzystania: zabudowana nieruchomość - funkcja budynku: pozostałe budynki niemieszkalne.
c) Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium;
- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwo notarialne;
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;
-w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
- w przypadku małżonków, do wykonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.
d) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 13
lub nr 4 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie (codziennie w godz. 7.00-15.00), kontakt telefoniczny pod nr (86) 272-23-88. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, na stronie internetowej: www.pecgrajewo.com.pl oraz w "Gazecie Wyborczej" (wydanie z dnia 31 sierpnia 2017 r.).
33687882
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne