Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33688463
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice, gmina Zgorzelec
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zgorzelec Uchwały Nr 253/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, granice zmiany planu określa załącznik graficzny Nr 1 - mapa, stanowiąca integralną część ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 02 października 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościu-szki 70, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2017 roku.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
33688463
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne