Ogłoszenie

Ogłoszenie PHU Domar SA

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33688432
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PHU DOMAR S.A.

SzczegółyPHU "Domar" S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29, NIP 9462126510, wpis do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 973.300 zł. ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Energetyków 17, składającej się z działki budowlanej, o nr ew. 36/2 o pow. 13.845 m? z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem handlowym o pow. 3.946 m? z prawem własności - posiadającej księgę wieczystą: LU1I/00107753/1. Cena wywoławcza 4.300.000,- zł. (zwolniona z podatku VAT). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 22 września 2017 r. w kwocie 215.000,- zł. na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie z dopiskiem: "Przetarg Energetyków" do dnia 22 września 2017 r. do godz. 14?? w biurze Spółki: 20-102 Lublin, ul. Zamojska 29 (obowiązuje data wpływu). Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo będzie przeprowadzony przetarg ustny. Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu w siedzibie Spółki, informacje także telefoniczne: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną - poczta@domar.lublin.pl.
33688432
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne