Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33688575
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny, informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1213/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa w imieniu i na rzecz którego działa Marszałek Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.523,00 zł. (dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100), z tytułu odszkodowania za nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 189/2 o pow. 0,0302 ha, położonej w obrębie 10 Zakrzów, m. Tarnobrzeg, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 lipca 2016 r. nr N- III.7570.1.1290.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie, która wykaże, iż na dzień 14 stycznia 2015 r. przysługiwało jej prawo własności do ww. nieruchomości.
Wzywa się, zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności ww. nieruchomości położonych w obrębie 10 Zakrzów m. Tarnobrzeg
i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33688575
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne