Ogłoszenie

Ogłoszenie Poczty Polskiej w Białymstoku

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33689047
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POCZTA POLSKA SA PION INFRASTRUKTURY

SzczegółyPoczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem części nieruchomości położonej w Łomży przy Placu Pocztowym 1
Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Jednostka organizacyjna prowadząca przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
Oferty prosimy składać w siedzibie Poczta Polska S.A., ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, I piętro, pokój nr 111.
do dnia 19 września 2017r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2017 roku o godz. 11:00
Przedmioty najmu: lokale użytkowe - łącznie szt. 5, w tym:
cztery lokale usytuowane na II piętrze budynku głównego:
Nr 1 - o powierzchni użytkowej 69,51 m2 ( 4 pomieszczenia biurowe oraz łazienka)
Nr 2 - o powierzchni użytkowej 15,76 m2 (1 pomieszczenie biurowe)
Nr 3 - o powierzchni użytkowej 18,06 m2 (1 pomieszczenie biurowe)
Nr 4 - o powierzchni użytkowej 47,14 m2 (2 pomieszczenia biurowe)
oraz lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku prawej oficyny:
Nr 5 - o powierzchni użytkowej 49,15 m2 (2 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek, 2 wc).
Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjną, wod.-kan. lub dostęp do w.c. Stan techniczny pomieszczeń dobry.
Charakterystyka nieruchomości:
Przedmioty najmu znajdują się na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A., stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 10311/1, o powierzchni 2646 m2, położonej w Łomży przy ul. Plac Pocztowy 1, 18-400 Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie. Nieruchomość położona jest w centrum miasta, przy skrzyżowaniu dwóch głównych tras komunikacyjnych prowadzących do: Warszawy, Augustowa, Białegostoku i Ostrołęki. W odległości do dwustu metrów zlokalizowane są obiekty: handlowe, usługowe, mieszkalne i użyteczności publicznej. Zespół budynków Poczty w Łomży wpisany jest do rejestru zabytków.
Termin obowiązywania umowy najmu: czas nieokreślony.
Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego netto:
- 10,80 zł./m2 dla przedmiotów najmu Nr 1 - 4,
- 13,50 zł./m2 dla przedmiotu najmu Nr 5.
Czynsz nie obejmuje opłat za media, które Najemcy będą uiszczać dodatkowo, w wysokości równoważącej ponoszone przez Wynajmującego z tytułu dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych.
Postąpienie: nie dotyczy
Wadium:
- 1 846,75 zł. dla przedmiotu najmu Nr 1
- 418,71 zł. dla przedmiotu najmu Nr 2
- 479,82 zł. dla przedmiotu najmu Nr 3
- 1 252,42 zł. dla przedmiotu najmu Nr 4
- 1 632,27 zł. dla przedmiotu najmu Nr 5
Okres związania stron ofertą: 120 dni
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia: 19 września 2017r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: "PI Białystok - wadium, przetarg Łomża Plac Pocztowy 1, przedmiot najmu nr ......"
2. Okazanie komisji przetargowej oryginału lub kopii dowodu wpłaty wadium.
3. Złożenie przez Oferenta komisji przetargowej oświadczenia, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu, treścią umowy najmu oraz oświadczenia, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dodatkowe:
Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w projekcie umowy.
Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:
- jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu.
Wadium wpłacone przelewem przez oferenta niewyłonionego w przetargu zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany w przelewie w ciągu 14 dni od wyłonienia najemcy.
Zgłoszenie się jednego uczestnika spełniającego wymogi określone w ogłoszeniu jest wystarczające do przeprowadzenia przetargu.
Najemca każdego z lokali zobowiązany będzie przedłożyć Wynajmującemu oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wydania przedmiotu umowy najmu po zakończeniu jej obowiązywania i spłaty należności wynikających z umowy wraz z odsetkami.
Informacje na temat przedmiotów przetargu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz.: 8:00 -14:00, po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym Panem Stanisławem Śmiarowskim tel. 86 216 54 25 kom. 502 018 776 Przedmioty przetargu można oglądać do dnia 19 września 2017r.
POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.
33689047
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne