Ogłoszenie

Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33689325
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyPrezydent Miasta Słupska
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk
Formalne kryteria wyboru kandydata, w tym wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe magisterskie muzyczne (preferowane kwalifikacje dyrygenckie);
2. udokumentowany co najmniej:
a) trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach artystycznych/kultury lub
b) co najmniej trzyletni staż pracy na uczelniach o charakterze artystycznym lub
c) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu NGO/działalnością gospodarczą w zakresie kultury lub
d) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnej realizacji i zarządzaniu projektami artystycznymi o charakterze co najmniej ogólnopolskim;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
Wymagania dodatkowe:
1. dobra znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego;
2. doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych;
3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem składającym się z 40 osób lub więcej;
4. znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
III. Zakres zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
1. kierowanie działalnością Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:
a. kształtowanie działalności programowej i dbanie o wysoki poziom artystyczny;
b. prowadzenie polityki kadrowej Filharmonii i organizacja pracy;
c. gospodarowanie mieniem i majątkiem instytucji;
d. wypełnianie zadań statutowych Filharmonii.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok.6 albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w terminie do dnia 04.10.2017r.
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury pod nr tel. 59 84 88 379.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, OCZEKIWANYCH DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWE UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z KONKURSEM DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: bip.um.slupsk.pl.
33689325
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne