Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33690101
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
Pl. Jakuba Wejhera 8
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Wejherowo

SzczegółyPREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-70-00, fax. 672-12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl
Wejherowo, 05.09.2017 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja, i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),
a także Uchwały Nr VIIk/XIV/154/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja,
i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja, i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.09.2017 r. do 03.10.2017 r.,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 222, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 14:00 (sala nr 15, I-sze piętro).
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2017 r.
Prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
33690101
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne