Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości KSB Grupa Sp. z o.o.

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33690117
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KSB GRUPA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W STOŁOWACZU

SzczegółySyndyk Masy Upadłości KSB Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Stołowaczu w upadłości (Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy - VIII Gup 99/16) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.
W skład masy upadłości przedsiębiorstwa KSB Grupa sp. z o.o. wchodzi prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym, położona w obrębie Rajsk, gmina Bielsk Podlaski, pow. bielski, woj. podlaskie, oznaczona w rejestrze gruntów numerem 857, o pow. 2,1665 ha (21 665 m2), posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych KW BI1P/00092985/1.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 3.906.863 zł (trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote) powiększona o 23% podatku VAT, z czego;
- wartość gruntu uzbrojonego o pow. 21 665 m2 wynosi 866.600 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych);
- wartość budynku o pow. użytk. 3.241,38 m2 wynosi 3.039.263 zł (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote)
co jest zgodne z wyceną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Romana Żero z dnia 21.12.2016 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z podaniem nazwy oferenta, z proponowaną ceną z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup nieruchomości ........... - nie otwierać" oraz wpłata wadium w kwocie 10% ceny brutto na rachunek masy upadłości - nr rach. bankowego, prowadzonego dla masy upadłości o numerze 70 1020 1332 0000 1402 0732 1948 w terminie zakreślonym do składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 roku, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku
(19-950) przy ul. Mickiewicza 103 (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat VII Wydziału Gospodarczego) lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
III. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.);
IV. Oferentami nie mogą być: syndyk, sędzia - komisarz, osoby wchodzące w skład upadłej spółki oraz ich krewni i powinowaci;
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza;
VI. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk po zapoznaniu się z opinią sędziego komisarza, sędzia - komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferenta w formie postanowienia, co może dokonać na posiedzeniu niejawnym. Sędzia - komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień - w takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu, a oferent, którego oferta została przyjęta, zostanie ponadto powiadomiony listem poleconym.
VII. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny;
VIII. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego, VIII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok w dniu 4 października 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr B221;
IX. Może zostać przeprowadzona w razie konieczności ewentualna licytacja ustna, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty na następujących warunkach:
a) kwotę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
b) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od kwoty wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują kwoty wyższe, z tym że podwyższenie kwoty nie może być mniejsze, niż wynosi ustalona kwota postąpienia;
d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10.000 zł;
e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej kwoty jest równoznaczne z jej przyjęciem). Zatwierdzenie wyboru oferty następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii sędziego - komisarza.
X. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
XI. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS - lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c) adres do korespondencji;
d) oferowaną cenę;
e) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów);
f) dowód wpłaty wadium w oryginale;
g) oświadczenie, że nie jest osobą wskazaną w pkt V ani ich przedstawicielem;
h) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz oświadczeniem, że jest mu znana sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu przetargu;
j) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.
XII. Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert;
XIII. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim;
XIV. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą kopertę;
XV. Syndyk ma prawo prowadzenia negocjacji w zakresie warunków płatności po akceptacji przez sędziego - komisarza;
XVI. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formie aktu notarialnego po zapłaceniu całej ceny, w terminie określonym przez sędziego - komisarza, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia akceptacji oferenta przez sędziego - komisarza. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta, wadium przechodzi na rzecz masy upadłości, a sędzia - komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu. Oferent, z którym nie doszło do zawarcia umowy, nie może uczestniczyć w nowym przetargu;
XVII. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w wartości nominalnej;
XVIII. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych.
33690117
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne