Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

wielkopolskie, Ostrzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33689601
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-500 Ostrzeszów
Ulica
Zamkowa

SzczegółyOBWIESZCZENIE
o zamiarze wszczęcia postępowania
Na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 z późniejszymi zmianami) informuję, o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Racławicach, gmina Kraszewice, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 520 jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dawida Sieniuć, ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa działającego na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Ostrzeszowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia
w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia - pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z ww, nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać pod adres Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31; 63-500 Ostrzeszów.
33689601
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne