Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33690507
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 2619/17 Sąd zezwolił Gminie Białystok na złożenie do depozytu sądowego kwoty 31 687 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) na okres 10 lat, tytułem zapłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1282/2 o pow. 0,0114 ha, w obrębie 0006 Starosielce Płd., m. Białystok, dla której nie jest założona księga wieczysta, przejętej z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego numer 9/2016, znak: WI.-I.7820.3.2.2016.ŁM z dnia 26 sierpnia 2016 roku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Trasy Niepodległości w Białymstoku, etap II - budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, na odcinku od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Alei I. J. Paderewskiego (...) utrzymaną w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 8.03.2017 r. (znak: DLI.II.6621.146.2016.AC.19) z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu sądowego może być wydane osobie fizycznej lub prawnej, która jednoznacznie udowodni przysługiwanie tytułu prawnego względem przejętej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.
33690507
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne