Ogłoszenie

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu OGŁASZA KONKURS OFERT

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153063
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
z siedzibą w Sosnowcu, 41-200, przy ul. Teatralnej 9

OGŁASZA KONKURS OFERT
wraz z zaproszeniem do składania ofert na

„Konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników
medycznych i pielęgniarki systemu w zespołach wyjazdowych oraz dyspozytorów,
w
Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do SPZOZ Rejonowego Pogotowia
Ratunkowego w Sosnowcu".

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Dziale Umów, pokój nr 603,
w
terminie do 20.09.2017 r. w godz. od 10.00 do 14.00. Oferty zgodne z wymaganiami
Zamawiającego należy składać w Sekretariacie w terminie do 21.09.2017 r. do godz. 8.00 
w zaklejonych kopertach opisanych zgodnie ze wzorem zawartym w materiałach
informacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2017 r. o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej
SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent
może złożyć Komisji konkursowej skargę. Oferent może również złożyć do Zamawiającego
umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty
opublikowania informacji o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Informacje związane z konkursem będą publikowane na stronie internetowej
http://bip.rprsosnowiec.pl/ - zakładka Konkursy ofert.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne