Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Miedziana góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33693248
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Urzędnicza 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych
"Część Wschodnia" - centrum
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra, uchwały Nr XXXIII/286/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze ,,Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra, uchwały Nr XIV/103/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze ,,Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra oraz uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze ,,Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłotów Pierwszych "Część Wschodnia" - centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 września 2017 do 13 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedziana Góra:
26-085 Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedziana Góra, w sali nr 2, w godz. od 13:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do prognozy jest Wójt Gminy Miedziana Góra.
33693248
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne