Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Lipsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33693258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-300 Lipsko
Ulica
1go Maja 2

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego, niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko.
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni użytkowej 46 m2, stanowiący własność Miasta i Gminy Lipsko, usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Lipsku przy ul. Rynek 5 wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 460/9720 w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 27.03.2101 r. udziału 460/9720 w nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1368 o pow. 867 m2 (obręb geodezyjny Lipsko - miasto). Dla nieruchomości gruntowej, w Sądzie Rejonowym
w Lipsku IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta
nr RA1L/00003023/7.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielolokalowym zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Lipsko określony jako tereny o przewadze funkcji usługowych.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100), w tym: wartość lokalu 103301 zł, wartość udziału w nieruchomości gruntowej 6699 zł.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko przy ul. 1 Maja 2.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko nr 80 9135 0008 0000 0417 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Lipsku. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 13.10.2017 r.,
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
7. Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, Referat Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego pok. 20D, tel. (48) 3784 134.
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
/ - / Jacek Wielorański
33693258
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne