Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705195
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Zbrowskiego 104

Szczegóły"Zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104
z a p r a s z a
Firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok", należy składać w kancelarii Spółdzielni lub przesłać na adres: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104 , 26-600 Radom w terminie do 31 października 2017 roku do godz. 1500 .
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
3. Termin wykonania badania (preferowany termin złożenia raportu i opinii do 11.04.2018r.).
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33705195
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne