Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33712319
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 3183/17 Sąd zezwolił Gminie Białystok na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 34 604,50 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset cztery złote 50/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęty z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego udział 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Białystok jako działka o numerze 200/1 o pow. 0,0390 ha, obr. 07 - Ścianka, o nieuregulowanym stanie prawnym, z zastrzeżeniem, iż to odszkodowanie ma zostać wypłacone na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, która jednoznacznie udowodni przysługiwanie tytułu prawnego względem tego udziału w nieruchomości.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.
33712319
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne