Ogłoszenie

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719857
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIAŁYMSTOKU S.A.

SzczegółyRada Nadzorcza
Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Fabrycznej 1 (dalej również: "Spółka")
zaprasza
do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
I. Warunki badania sprawozdania finansowego:
1) Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 - w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
2) Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania za rok obrotowy 2017 i na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania za rok obrotowy 2018. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
3) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
4) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie może badać podmiot, który badał sprawozdania finansowe kolejno za lata 2014, 2015 i 2016.
5) Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w każdym roku obrotowym objętym zamówieniem. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania za ten rok obrotowy oraz obecności Biegłego na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy. Zaniechanie przez Biegłego dokonania jakiejkolwiek czynności objętej obowiązkami opisanymi w ogłoszeniu lub zawartymi w umowie skutkować będzie zaniechaniem wypłaty wynagrodzenia.
6) W ramach wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za dany roku obrotowy objęty zamówieniem (zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i umową) wykonawca będzie zobowiązany dokonać analizy i oceny realizacji przez członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych na ten rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce zasadami. Analiza i ocena realizacji tych celów zawarta zostanie w pisemnym sprawozdaniu wykonawcy zawierającym stosowne uzasadnienie. Ustalone na rok 2017 cele zarządcze, których realizacja ma podlegać analizie i ocenie przez wykonawcę za ten rok, oraz kryteria realizacji i rozliczania tych celów.
7) Biegły będzie zobowiązany do terminowego (zgodnie z harmonogramem badania i postanowieniami umowy) dokonania wszelkich czynności objętych umową zawartą ze Spółką, a naruszenie terminu do przedłożenia Raportu i Opinii z badania Radzie Nadzorczej będzie skutkowało zaniechaniem wypłaty wynagrodzenia.
8) Badanie sprawozdania finansowego będzie się odbywać w siedzibie Spółki i będzie wykonywane osobiście przez Biegłego rewidenta/Biegłych rewidentów wskazanego/wskazanych w treści złożonej oferty.
9) Biegły rewident zobowiązany będzie do podpisania umowy w treści przedłożonej przez Spółkę.
Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.". Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 14:00.
II. Oferta winna zawierać:
1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2) Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym - oświadczenie winno być złożone zarówno przez podmiot składający ofertę jak i wszystkich biegłych wyznaczonych w treści oferty do badania.
3) Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
4) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. Zmiany w składzie zespołu będą mogły nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie za zgodą Spółki.
5) Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania (z wyraźnym wskazaniem, czy jest to cena za czynności dotyczące 1 roku obrotowego, czy 2 lat obrotowych). Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania oraz wykonaniem wszystkich czynności objętych zamówieniem.
6) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 (zostaną one zastosowane odpowiednio do badania za rok obrotowy 2018, chyba że strony ustalą inaczej lub będzie to wynikać z obowiązków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego).
III. Oferty nie zawierające elementów opisanych w pkt II nie zostaną poddane ocenie.
IV. Kryteriami oceny ofert będą:
1) oferowana cena uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta,
2) doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim,
3) metody i terminy badania,
4) ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania np. konsultacje, pomoc
w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości, finansów i podatków,
5) znajomość przez rewidenta branży, w której działa Spółka,
6) liczba osób - w tym biegłych rewidentów - oddelegowanych do badania sprawozdania finansowego Spółki.
V. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 22 grudnia r.
VI. Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 24 listopada 2017 r.
Kontakt: tel. 85 6750218, e-mail: sekretariat@pksnova.pl
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ponadto Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33719857
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne