Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33725777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
OGŁASZA
KONKURS OFERT
.
1. Przedmiotem konkursu ofert jest:
KONKURS A: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (przy ul. Skawińskiej 8) Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
KONKURS B: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie brachyterapii onkologicznej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
KONKURS C: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 21 listopada 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub
12 424-70-56.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 28 listopada 2017 roku do godz. 9:00 (Konkurs A, B i C)
w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 12:00 (Konkurs A) oraz 28 listopada 2017 roku o godz. 13:00 (Konkurs B i C) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 12:15 (Konkurs A) oraz 28 listopada 2017 roku o godz. 13:15 (Konkurs B i C)
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
33725777
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne