Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33725683
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT LUBARTOWSKI

SzczegółyLubartów, 23 listopada 2017 roku
GEO.6821.1869.2017

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej,
Starosta Lubartowski
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym
9 - Łukówiec, gmina Firlej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 79/3 o pow.
0,09 ha, poprzez zezwolenie na budowę linii kablowej SN 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV.
Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ figurujący w ewidencji gruntów i budynków, jako współwłaściciel nieruchomości - Paweł Jaworski zmarł i nie zostało przeprowadzone po nim postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby
w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości do Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, pokój 210, tel. 81-855-24-67.
Po wyżej wymienionym zakreślonym terminie zostanie wszczęte postępowanie
w sprawie ograniczenia praw do nieruchomości.
33725683
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne