Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33726580
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 914/17 zezwolono wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 11.674 zł (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 326/1 o pow. 0,0082 ha, położonej w Rzeszowie, obr. 224 Biała II, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego, znak: N.III.7570.1.128.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. z zaznaczeniem, że kwota ta może zostać wypłacona osobie, która wykaże stosownymi dokumentami tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, pod warunkiem że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie, nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność - z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie w Narodowym Banku Polskim, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33726580
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne