Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Cyców

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33727834
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA CYCÓW

SzczegółyOGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców
Na podstawie art. 11 pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/150/17 Rady Gminy Cyców z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców w zakresie ustalenia przebiegu napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm- Lublin Systemowa z korytarzem (pasem technologicznym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu w dniach od 8 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10.00 do 11.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1), art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Cyców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
33727834
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne