Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku, sygn. akt VIII Ns 759/17, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu -...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153660
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
25-672 Kielce
Ulica
Zakładowa 1

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 roku, sygn. akt VIII Ns 759/17, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.894,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 05 Brody, gmina Końskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 952/1 o powierzchni 0,0301 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą właściwym dokumentem uprawnienie do odbioru świadczenia, tj. po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo własności do w/w nieruchomości przysługujące na dzień 27 września 2012r. stanowiący datę ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12 lipca 2012r. znak IG-III.7820.7.2011 - na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne