Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Sandomierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153662
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Sandomierza

działając na podstawie art.. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.),

informuje

o zamiarze dokonania podziału niżej wymienionych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

1/ nieruchomości położonej w Sandomierzu obręb Lewobrzeżny:
- działka nr 932/1 o pow. 0,8722 ha,
2/ nieruchomości położonej w Sandomierzu obręb Lewobrzeżny:
- działka nr 961/2 o pow. 3,5544 ha.
Podział w/w nieruchomości następuje z urzędu na skutek złożonego wniosku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, w celu wydzielenia części terenu zajętego pod pas drogi krajowej nr 79 tj. realizacji celu publicznego.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych powyżej nieruchomości, winny zgłosić swoje roszczenia w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1, Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
pokój 104 lub 106, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające powyższe prawa.


Burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne