Ogłoszenie

Ogłoszenie o odmowie wszczęcia śedztwa

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33728665
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

Szczegóły"Na podst. art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Krzyki Zachód zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. PR 2 Ds. 74.2017 postanowieniem z dnia 30.05.2017 r. odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie:
1. mającego miejsce w 2008 roku we Wrocławiu naruszenia przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych poprzez nie zgłoszenie wymaganych danych o dochodach uzyskiwanych z napiwków przez osoby zatrudnione w Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. na szkodę ZUS i pracowników Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o., tj. o czyn z art. 219 kk - wobec przedawnienia karalności czynu
2. mającego miejsce w 2016 roku we Wrocławiu, w celu udaremnienia wykonania licznych orzeczeń Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu przygotowania do udaremnienia zaspokojenia wierzyciela poprzez zbywanie zagrożonych zajęciem składników majątku poprzez ich zbywanie na rzecz innych podmiotów, czym działano na szkodę ZUS - to jest czynu z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 16 § 1 k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego
3. doprowadzenia w 2008 roku we Wrocławiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci mienia wielkiej wartości, w kwocie łącznej nie mniejszej niż 1.978.375,10 zł, doprowadzenia pracowników Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do wysokości faktycznie należnych im napiwków i wypłatę tym pracownikom zarejestrowanych napiwków w zawyżonej kwocie, to jest pomniejszonych jedynie o kwoty odprowadzone tytułem składek na podatki, podczas gdy faktycznie należały im się kwoty pomniejszone o składki na podatki oraz o składki na świadczenia emerytalno-rentowe - to jest w sprawie czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - wobec braku znamion czynu zabronionego"
33728665
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne