Ogłoszenie

Ogłoszenie o umorzeniu śledztwa

dolnośląskie, Wroclaw

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33728662
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

Szczegóły"Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Psie Pole we Wrocławiu, uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PR 1Ds.1386.2016 o umorzeniu śledztwa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie działalności w okresie od stycznia 2001r. do grudnia 2004r. Zarządu Przedsiębiorstwo Dostaw Inwestycyjnych i Eksportowych Naviga Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Węglowej 1 we Wrocławiu oraz osób zajmujących się działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, którzy to wiedząc, iż zarządzana przez nich spółka nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań, zaciągali je w dalszym ciągu, w wyniku czego doprowadzili szereg kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jak również podjęli się działań mających na celu przekazanie majątku spółki Naviga sp. z o.o. na rzecz innych podległych podmiotów, w następstwie czego miało dojść do pokrzywdzenia szeregu wierzycieli, którym udaremniono lub uszczuplono w ten sposób dochodzenie zaspokojenia roszczeń, nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, przy zaistnieniu przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, uporczywego naruszania prawa pracowniczych poprzez nieterminowe wypłaty wynagrodzenia za pracę z tytułu istniejącego stosunku pracy wobec pracowników przedsiębiorstwa tj. o czyn z art. 586 ustawy Kodeks Spółek Handlowych - na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., wobec stwierdzenia, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu, tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. - na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., wobec stwierdzenia, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, tj. o czyn z art. 300 § 1, 2 i 3 k.k. - na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
Ponadto informuję, iż pokrzywdzonemu na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie w zawitym terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia."
33728662
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne