Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadzczeń zdrowotnych

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33729009
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
OGŁASZA
KONKURS OFERT
1. Przedmiotem konkursu ofert jest:
udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w trakcie procedury brachyterapii onkologicznej przez techników elektroradiologii w Oddziale Klinicznym Ginekologii
i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 29 listopada 2017 roku, tel. 12 424-70-24 lub
12 424-70-56.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 11:15
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert jak również przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
33729009
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne